ಉದ್ಯೋಗ ಒಪ್ಪಂದ -ಸೇವೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಮತ್ತು - ಮಾದರಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ರೂಪಗಳು