ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಭಾರತ, ವೃತ್ತಿ ಕಾನೂನು, ಕಾನೂನು ಕೆಲಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ